Antidotum na problemy

Wykluczenie społeczne ma wiele twarzy

Wykluczenie społeczne jest problemem, który dotyka wszystkie środowiska, społeczności, przestrzenie. Pojęcie wykluczenia odnosi się do sytuacji, w której jednostki bądź zbiorowości – z różnych przyczyn – zostają pozbawione możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Jest to związane z brakiem umiejętności korzystania z dostępnych możliwości i przysługujących uprawnień, brakiem świadomości ich istnienia lub niedopuszczenia do dóbr, które sprawiają, że uczestnictwo w życiu społecznym byłoby pełne. Dlatego część osób, pomimo formalnego braku przeszkód, jest faktycznie pozbawiona możliwości uczestniczenia w wielu aspektach życia.

Możliwości receptą na marginalizację

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie, za sprawą realizacji projektu “Antidotum” postanowiło walczyć z problemem wykluczenia społecznego. Oferując dzieciom z ubogich rodzin wiedzę, narzędzia i wsparcie dba, by marginalizacja nie stała się barierą, której nie będą mogły przekroczyć na dalszych etapach życia.

Dzieci w Centrum korzystają z różnych form wsparcia, między innymi z zajęć artystycznych, sportowych, muzycznych. Oprócz tego oczywiście mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego, które jest dostępne również dla ich rodziców.

Rodzice mający problemy w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub po prostu mających trudności wychowawcze ze swoimi pociechami mogą także skorzystać z poradnictwa pedagogicznego i prawnego.

Rodzice mają możliwość skorzystania z “akademii rodzica” prowadzoną przez panią psycholog, pedagoga rodzinnego, socjoterapeutę oraz wychowawcę w ramach cyklicznych zajęć, które odbędą się 6-ciokrotnie w ramach projektu.

Magdalena Krause-Firka – Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego “Antidotum”

W głównym, największym pomieszczeniu Stowarzyszenia znajduje się sala wsparcia dziennego. Młodsze dzieci uczęszczają tam na zajęcia ze specjalistami, a także mają możliwość odrabiania lekcji. W pozostałych salach znajdują się pracownie, takie jak krawiecka, komputerowa i renowacji mebli. W budynku Stowarzyszenia spotyka się także starsza młodzież. Rozwija tam swoje umiejętności i nabywa dodatkowe doświadczenie, mogące przydać się im w poszukiwaniu swojego miejsca na rynku pracy.

Na zdjęciu podopieczny placówki podczas pracy w pracowni krawieckiej.
Podopieczny placówki podczas pracy w pracowni krawieckiej

Celem głównym projektu „Antidotum” jest poprawa potencjału minimum 10 ubogich rodzin, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, przeżywających okresowe trudności w sprawach opieki nad dziećmi. Działalność placówki opiera się głównie na działaniach prewencyjnych i profilaktycznych. Niejednokrotnie takie wsparcie ogranicza umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej i zwiększa powrót dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych.

O placówce

Front budynku Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie, pomalowany w odcieniach szarości. Wykluczenie społeczne to problem, z którym walczy się w Centrum.
Budynek Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie od 2020 r. realizuje dwa projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to projekty: Placówka Wsparcia Dziennego „Antidotum”, oraz GOL czyli Goleniowski Ośrodek Lokalny.

Początki działalności centrum zaczynają się w 2020 roku. Otrzymano dotację z Funduszy Unijnych, dzięki czemu rozpoczęto remont budynku po węźle cieplnym. Na ten cel przeznaczono ponad 200 tys. zł. Budynek pozyskano z zasobów gminy, która również wsparła finansowo jego remont. W projekcie zaplanowano także adaptację budynku celem utworzenie kilku sal, co udało się zrealizować w przeciągu dwóch lat.

Placówka działa od 13 stycznia 2022 roku. W efekcie realizacji projektów ma 15 miejsc, zaś na moment przygotowania materiału uczęszczało do niej 14 wychowanków. Są to dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, z rodzin zastępczych oraz dzieci pochodzące z Ukrainy. Rozpiętość wieku wychowanków jest dość duża – najmłodsze dziecko ma sześć lat, najstarsze piętnaście.